ZŠ a MŠ Merhautova Brno
ZŠ a MŠ Brno,Merhautova 37

GDPR

Ke stažení zde: Informace

 

Vnitřní oznamovací systém 

Ke stažení zde: Informace pro oznamovatele

 

Kontaktní údaje pověřence

PMA data protection s.r.o.

  • sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno
  • odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
  • IČO: 07084498
  • e-mail: poverenec@pmadvisory.cz
  • tel.: +420 770 606 082

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Totožnost a kontaktní údaje správce

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37,

příspěvková organizace

IČO: 49466623

Merhautova 37/932, 613 00 Brno

Telefon: 545 211 651

E-mail: sekretariat@zsmerhautova.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

pověřenec: PMA data protection s.r.o.

sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

IČO: 07084498

e-mail: poverenec@pmadvisory.cz

tel.: +420 770 606 082

Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního vzdělávání a jejich zákonní zástupci.

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního a školního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte.

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte.

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci žáka.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Oprávněným zájem je zajištění bezpečnosti školy při provozování kamerového systému. Na základě oprávněného zájmu rovněž škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.

Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

O nás

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 15 °C 10 °C
pátek 14. 6. déšť 25/10 °C
sobota 15. 6. polojasno 21/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 24/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři a certifikáty