PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

Provozovatel stanoví příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 30% průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

VÝŠE  PŘÍSPĚVKU  na jedno dítě umístěné ve školní družině činí

150 Kč měsíčně ve školním roce 2019/2020

Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda,plyn,elektřina), náklady na služby, náklady na opravy a údržbu, vybavení školského zařízení apod.

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do ŠD
a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací.

Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem (složenkou) na účet školy (179130621/0100), kde musí být zabezpečeno oddělené sledování přijatých příspěvků.

Příspěvek je vybírán dvakrát ročně : 1. splátka září – prosinec

2. splátka leden – červen.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku (jestliže součet příjmů příslušníků domácnosti nedosahuje 1,3 násobku částky životního minima), je třeba předložit písemnou žádost ředitelce školy a tuto skutečnost doložit potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti. Provozovatel pak ve správním  řízení stanoví příspěvek nižší nebo rozhodne o osvobození od tohoto příspěvku.

V případě, že nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.

Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.

Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem  2. 9. 2019

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy