Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje k 30. 9. 2016 školu 555 žáků ve 34 třídách, včetně 3  tříd přípravného ročníku. V 8 třídách je v rámci skupinové integrace vzděláváno 81 žáků. V běžných třídách je zařazeno 7 žáků, kteří jsou individuálně integrováni a dále jsou zde zařazeni 52 žáci s podpůrnými opatřeními 2.-5. stupně. Ve školní družině je zapsáno 180 žáků v šesti odděleních. Ve 4 třídách mateřských škol  je 110 žáků.

Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Tento záměr je realizován pro MŠ v ŠVP RADOSTNÝ SVĚT DĚTÍ a pro ZŠ v ŠVP DYNAMIKA.

  • DY - dyslektické třídy
  • N – němčina
  • A – angličtina
  • M – matematika
  • I – informatika
  • KA – každému

Usilujeme o vybudování moderní školy, ve které se dětem líbí, rády do ní chodí a cítí se v ní dobře. Učitelé jsou vzdělaní a motivovaní, s jejich prací jsou rodiče spokojeni. Plníme stanovené podmínky Otevřené školy, k jejímuž názvu se hlásíme od roku 2009/2010. Od roku 2005 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Od roku 2005 jsme Tvořivou školou, od roku 2006 informačním centrem SIPVZ a ve výuce využíváme prvky daltonského školství.

V roce 2015/2016 jsme se přihlásili do projektu Obědy do škol zdarma, díky kterému se po celý školní rok bude zdarma stravovat 227 žáků MŠ a ZŠ. Kapacita školní kuchyně je 1 200 obědů, vyvážíme obědy do šesti MŠ v okolí a naši žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Pro žáky naší školy denně nabízíme i dopolední svačinky. Usilujeme o to, aby děti byly ve  škole spokojené, cítily se dobře a hlavně, aby veškerou svoji pozornostmohly soustředit na výuku.

Při vyučování pedagogům pomáhá deset asistentů pedagoga a pět mentorů, které můžeme financovat díky projektu Magistrátu města Brna Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách. Od roku 2012/2013 pracují na škole odborníci školního poradenského pracoviště (psycholožka, speciální a sociální pedagožka, dvě výchovné poradkyně a dvě preventistky patologických jevů), kteří jsou k dispozici žákům i rodičům.

V oblasti sportu se v minulém školním roce podařila rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu při budově Vranovská 17, na kterém sportují žáci naší školy jednak při výuce tělesné výchovy, ale také v rámci volnočasových aktivit a aktivit veřejnosti.

Všechny děti mají k dispozici nové, moderní odborné učebny – chemie, fyziky, jazykovou, 2 počítačové učebny s přístupem na internet, téměř ve všech třídách již může výuka probíhat na interaktivní tabuli, a dvě cvičné kuchyně. Děti využívají také čtyři tělocvičny, po dvou na každé budově. V prostorách školy probíhá výuka ZUŠ Došlíkova Brno. Děti mohou v době pobytu ve školní družině zpívat a hrát na hudební nástroje a hlavně realizovat své dramatické umění v Dividýlku.

Při škole pracuje řada zájmových kroužků, zejména reedukačních. Velké oblibě se těší keramika, stolní tenis a deskové hry. V rámci vyučování se děti účastní plavání, bruslení, lyžařského kurzu, poznávacích zájezdů do Vídně a Anglie. Pořádáme vánoční a velikonoční jarmarky, výlety, exkurze, divadelní představení, přednášky, besedy a každoročně ples školy, kde mají předtančení žáci 9. ročníků.

Všichni žáci naší školy jsou kvalitně připravováni pro studium na středních odborných učilištích a středních školách. V letošním školním roce v jedné první třídě vyučujeme matematiku podle Hejného metody.

Všechny příznivce naší školy srdečně uvítáme nejen na Dnech otevřených dveří, ale kdykoli během celého školního roku.

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka


 

Náhled fotografií z prostorů školy ZDE.