Přípravná třída základní školy

Přípravná třída základní školy je určena hlavně pro děti z kulturně odlišného prostředí před zahájením povinné školní docházky, u nichž je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy  na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu; ve třídě se zpravidla vzdělává 10-15 dětí.

Pedagogická práce v přípravné třídě:

- směřuje k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení a uspokojování specifických potřeb dětí

- směřuje k úzké spolupráci s rodinou a zapojování rodičů do výchovně-vzdělávacího procesu

- navazuje na práci odborných lékařů (logopedů, psychologů apod.)

- vede děti k samostatnosti, posiluje jejich sebevědomí a sebeovládání

- rozvíjí sebeobsluhu a hygienické návyky

- vede děti k akceptování autority učitele a dospělých osob

- vytváří u dětí kladné sociální postoje (prosociální chování)

- snaží se o vytvoření příjemné atmosféry a přátelských vztahů ve třídě (kamarádství, ohleduplnost,

spolupráce a  sounáležitost s kolektivem)

- vytváří základy pozitivních mezilidských vztahů mezi minoritní a majoritní společností

- rozvíjí komunikační a jazykové schopnosti dítěte

Důležitou podmínkou úspěšnosti vzdělávání dětí je volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků a uplatňování profesionálních postojů pedagogických pracovníků (např. zohledňování osobnostních předpokladů dítěte - jeho problémy s osamostatňováním, horší sebeprosazování, méně rozvinutá schopnost autoregulace; poskytování dostatečného prostoru pro vlastní rozhodování dítěte, pozitivní motivace, poskytování pozitivní zpětné vazby…).

Pedagog při vzdělávání dětí spolupracuje s dalšími odborníky (školní psycholog, školní speciální pedagog, asistent pedagoga, mentor…) a využívá služeb školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologických poraden).

Ve školním roce 2019/2020 má naše škola 3 přípravné třídy na budově Merhautova 37. Materiální vybavení odpovídá požadavkům pro práci s předškolními dětmi (různé didaktické hry, stavebnice, hračky, pomůcky pro pohybové hry); dále se zde využívá audiovizuální technika (televize, DVD, CD přehrávač, počítač…). Spotřební materiál (tužky, pastelky, vodové barvy, výkresy) si hradí děti samy. V rámci vyučování je dětem 2x týdně poskytována kolektivní logopedická péče speciálním pedagogem -  logopedem. Po skončení výuky mohou děti navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně. Přibližně 1-2 krát za měsíc se děti zúčastňují různých kulturních akcí (divadlo, koncert, projekty apod.).

Denní program:

7.45-8.00        příchod do školy, ukládání věcí v šatně

8.00-8.45        skupinová práce dětí podle integrovaných bloků

8.55-9.40        individuální práce s dětmi (hry podle jednotlivých zájmů a programu…)

9.40-10.00      hygiena, přesnídávka

10.00-10.45     skupinová a individuální práce s dětmi podle integrovaných bloků

10.55-11.40     pobyt venku, cvičení, pohybové hry

 

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ OD 2017/2018

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ OD 2018/2019