Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu 2020/2021

Zapisujeme děti :

  • narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
  • děti s odkladem povinné školní docházky v loňském školním roce 2019/2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + další doklady k zápisu, příp. Žádost o odklad povinné školní docházky je možné doručit v době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020, a to následujícími způsoby:

  • osobním podáním v úředních hodinách na budovu Merhautova 37 (pondělí – pátek od 8:00 do 10:00 hodin), před budovou školy je třeba zatelefonovat na tel. 545 211 651 a pověřená osoba od Vás žádost převezme
  • do datové schránky školy - zde
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce můžete získat na adrese http://zapisdozs.brno.cz

Formuláře ke stažení:

Zápis 2020/2021 - Pokyny k dokumentaci

Zápis 2020/2021 - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápis 2020/2021 - 2. příloha k žádosti

Zápis 2020/2021 - Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis 2020/2021 - Žádost o přípravný ročník

Žádost účastníka o přerušení řízení

Žádost o poskytnutí poradenské péče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ?

jsme v systému Otevřených škol a Technických škol

vlastníme certifikát „Kvalitní škola“

jsme v řadě projektů EU

ve 2. - 9. ročníku máme speciální třídu pro děti se specifickými poruchami učení

nabízíme řadu zájmových a reedukačních kroužků

využíváme postupy Daltonského školství a Tvořivé školy

výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku

výuka matematiky v jednom 1. ročníku dle Hejného metody

výuka probíhá na 35 interaktivních tabulích

každoročně zřizujeme přípravné třídy

doučování žáků doučovateli a studenty Pedagogické fakulty MU Brno

máme nové moderně vybavené odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, informatiky a cizích jazyků

respektujeme individualitu žáků, rozvíjíme jejich samostatnost a tvořivost

v rámci školního poradenského pracoviště jsou k dispozici 2 výchovné poradkyně, 2 metodičky prevence, školní psycholožka, speciální pedagogové a sociální pedagožka

pořádáme řadu sportovních akcí, jsme členem Asociace školních sportovních klubů

disponujeme 4 tělocvičnami a víceúčelovým sportovním hřištěm

pořádáme vánoční a velikonoční dílničky a jarmark

organizujeme školní plesy

máme jídelnu s vlastní kuchyní, žákům nabízíme dopolední svačinky; výběr ze dvou jídel; bezlepková, šetřící a intolerantní dieta

jsme v projektech "Obědy do škol zdarma", „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

školní družina se 6 odděleními je pro děti otevřena od 6:00 do 17:00 hodin

školní družina má svůj vlastní hudebně-dramatický kroužek „Dividýlko“

máme 7 tříd mateřské školy (2 třídy MŠ Merhautova, 2 třídy MŠ Vranovská, 3 třídy MŠ Sýpka)

ve škole probíhá i výuka ZUŠ, děti mohou hrát na hudební nástroj v době pobytu ve školní družině