Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Naše škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. V každém ročníku je jedna dyslektická třída, kde třídním učitelem je speciální pedagog. Všichni ostatní učitelé jsou proškoleni v této problematice.

Žáci dyslektických tříd jsou vzděláváni podle stejných vzdělávacích programů základní školy jako ostatní žáci. Výhodou je výuka v menším počtu žáků než v běžné třídě (I. stupeň 10-12 žáků, II. stupeň 12-14  žáků).

V rámci speciálně pedagogické péče se učitelé zaměřují na rozvoj zrakového, sluchového vnímání, časoprostorové orientace, rozvoj slovní zásoby, jemné motoriky a na podporu čtenářské techniky. V hodinách učitelé maximálně využívají činnostní učení, různých her (lota, pexesa, domina, karty) a manipulativní práce se speciálními pomůckami   (bzučák, měkké, tvrdé kostky, postřehovací slabiky).  V neposlední řadě nesmíme zapomenout na pracovní listy pro žáky, které si učitelé vytváří sami na základě individuálních potřeb žáků.

Pokud  má vaše dítě výukové problémy ve čtení, psaní, pravopise, počítání a běžné výukové metody selhávají, po konzultaci s třídním učitelem vašeho dítěte se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde ony problémy po odborném vyšetření získají většinou konkrétní rozměr v podobě diagnózy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.  V tomto případě vy a vaše dítě máte možnost zažádat vedení naší školy o vřazení do dyslektické třídy na základě zprávy z PPP a doporučení ke skupinové integraci, nebo o zařazení do běžné třídy na základě individuální integrace, které samozřejmě doporučuje odborný pracovník z PPP.

V případě individuální integrace je dítěti vypracován individuální vzdělávací plán, který zajišťuje i jednu hodinu týdně reedukace navíc. Na individuálním vzdělávacím plánu spolupracuje nejen škola, ale i rodiče, pracovníci PPP v neposlední řadě samotný žák.

Jak můžete svým dětem pomoci doma?

-     stanovit pevný, kontrolovaný režim dne, který obsahuje přípravu na vyučování  a dostatek času na pohybové uvolnění, čas na vykonávání některých domácích prací přiměřených jejich věku

-    příprava dítěte na vyučování by měla probíhat denně, pokud možno ve stejnou hodinu, v klidném prostředí, s přiměřeným dohledem a měla by být časově omezená

-    spolupracovat s třídním učitelem i s ostatními učiteli, kteří se podílejí na vzdělávání vašeho dítěte

Třídní učitelé dyslektických tříd:

2. CM         Mgr. Helena Weyrová

3. CM         Mgr. Martina Slepánková

4. CM         Mgr. Silvie Mráčková

5. CM         Mgr. Radka Rudolfová

6. CM          Mgr. Marcela Vašíčková

7. CM         Mgr. Martina Karpíšková

8. CM         Mgr. Zuzana Hanzelková

9. BM         Mgr. Markéta Vojtěchová

Naše škola spolupracuje s PPP Hybešova 15, Brno

Tel.: 545 223 379-80 (Mgr. J. Bednářová, PhDr. M. Svobodová).