Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje k 30. 9. 2018 školu 548 žáků ve 35 třídách, včetně 3  tříd přípravného ročníku. V 8 třídách je v rámci skupinové integrace vzděláváno 74 žáci. V běžných třídách je zařazeno  62 žáci s podpůrnými opatřeními a individuálním vzdělávacím plánem. S podpůrnými opatřeními 1. -. 5. stupně máme ve škole 164 žáky. Ve školní družině je zapsáno 180 žáků v šesti odděleních. Ve 4 třídách mateřských škol  je 110 dětí.

Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Tento záměr je realizován pro MŠ v ŠVP RADOSTNÝ SVĚT DĚTÍ a pro ZŠ v ŠVP DYNAMIKA.

  • DY - dyslektické třídy
  • N – němčina
  • A – angličtina
  • M – matematika
  • I – informatika
  • KA – každému

Usilujeme o vybudování moderní školy, ve které se dětem líbí, rády do ní chodí a cítí se v ní dobře. Učitelé jsou vzdělaní a motivovaní, s jejich prací jsou rodiče spokojeni. Plníme stanovené podmínky Otevřené školy, k jejímuž názvu se hlásíme od roku 2009/2010. Od roku 2005 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Od roku 2005 jsme Tvořivou školou, od roku 2006 informačním centrem SIPVZ a ve výuce využíváme prvky daltonského školství. V roce 2017/2018 jsme získali titul KVALITNÍ ŠKOLA.

V roce 2015/2016 jsme se přihlásili do projektu Obědy do škol zdarma, díky kterému ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace realizuje tento projekt již třetím rokem a získává pro děti a žáky následující finanční podporu:

2016/2017 – 1 239 603,- Kč – 235 dětí a žáků

2017/2018 – 1 996 943,- Kč – 195 dětí a žáků

2018/2019 – 1 670 303,- Kč – 143 děti a žáci

Kapacita školní kuchyně je 1 200 obědů, vyvážíme obědy do šesti MŠ v okolí a naši žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Pro žáky naší školy denně nabízíme i dopolední svačinky. Usilujeme o to, aby děti byly ve  škole spokojené, cítily se dobře a hlavně, aby veškerou svoji pozornost mohly soustředit na výuku. V roce 2018/2019 jsme se opět přihlásili do projektu DIETNÍ STRAVOVÁNÍ.

Při vyučování pedagogům pomáhá 25 asistentů pedagoga a 5 doučovatelů, které financujeme díky projektu Magistrátu města Brna „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“. Od roku 2012/2013 pracují na škole odborníci školního poradenského pracoviště (psycholožka, speciální a sociální pedagožka, dvě výchovné poradkyně a dvě preventistky patologických jevů), kteří jsou k dispozici žákům i rodičům.

V oblasti sportu se v minulých letech podařila realizace rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu při budově Vranovská 17, na kterém sportují děti a žáci naší školy jednak při výuce tělesné výchovy, ale také v rámci volnočasových aktivit a aktivit veřejnosti. V roce 2017/2018 se uskutečnila sanace vlhkosti suterénu budovy Vranovská 17 a v letošním školním roce 2018/2019 je naplánovaný projekt vybudování odborných učeben fyziky, chemie, biologie, PC a jazykové učebny. Zároveň by se měla realizovat výměna oken na budově.

Všechny děti mají k dispozici nové, moderní učebny se nastavitelným nábytkem. Třídy jsou zasíťovány tak, aby výuka probíhala na interaktivních tabulích, kterých máme na obou budovách 35. Děti využívají dále čtyři tělocvičny, po dvou na každé budově. V prostorách školy probíhá výuka ZUŠ Došlíkova Brno. Děti mohou v době pobytu ve školní družině zpívat a hrát na hudební nástroje a hlavně realizovat své dramatické umění v Dividýlku.

Při škole pracuje řada zájmových kroužků, zejména reedukačních. Velké oblibě se těší keramika, stolní tenis a deskové hry. V rámci vyučování se děti účastní plavání, bruslení, lyžařského kurzu, poznávacích zájezdů do Vídně a Anglie. Pořádáme vánoční a velikonoční jarmarky, výlety, exkurze, divadelní představení, přednášky, besedy a každoročně ples školy, kde mají předtančení žáci 9. ročníků.

Všichni žáci naší školy jsou kvalitně připravováni pro studium na středních odborných učilištích a středních školách. Již třetím rokem v jedné první třídě vyučujeme matematiku podle Hejného metody.

Všechny příznivce naší školy srdečně uvítáme nejen na Dnech otevřených dveří, které se konají 9. – 10. 4. 2019, ale kdykoli během celého školního roku.

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka