Oblasti činnosti ŠPP

OBLASTI  ČINNOSTI  ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO  PRACOVIŠTĚ

 

 

P r e v e n t i v n í   č i n n o s t

okruh klientů

oblast působení

formy práce

všichni žáci,
všichni pedagogičtí pracovníci

tvorba příznivého klimatu školy

rozhovory
náslechy v hodinách
dotazníkové šetření
ankety
podněty žáků a rodičů

P o d p ů r n á    č i n n o s t

žáci
(s SPU, se zhoršeným prospěchem, výchovnými, osobními nebo jinými problémy, rizikové jevy a chování),
rodiče
(osobní, vyučovací a výchovné problémy žáků, podněty k práci školy)

snížení rizik

rozhovory
náslechy v hodinách
dotazníkové šetření
ankety
podněty žáků a rodičů

P o r a d e n s k á   č i n n o s t

vycházející žáci

žáci s SPU, integrovaní žáci
(zhoršený prospěch, výchovné, osobní nebo jiné problémy),
žáci nadaní
(rozšiřující studijní možnosti)
rodiče
(osobní, vyučovací a výchovné problémy žáků, podněty k práci školy)

konzultační, psychologická a speciálně pedagogická péče,
řešení vzdělávacích a výchovných problémů,
poradenství v oblasti volby povolání a dalšího vzdělávání

poradenské rozhovory
náslechy v hodinách
hospitační činnost