Cíle ŠPP

Cílem školního poradenského pracoviště je poskytovat všem žákům školy co možná nejširší služby.


Výchovný  poradce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště v oblasti řešení závažnějších vzdělávacích nebo výchovných problémů. Zajišťuje odbornou pomoc žákům a jejich rodičům v oblasti výběru střední školy, koordinuje přípravu na volbu povolání, poskytuje informace k přijímacímu řízení na střední školy. Spolupracuje se zástupci středních škol a Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město.

Školní metodik prevence odpovídá za každoroční aktualizaci plánu preventivních aktivit školy, ve spolupráci se všemi členy sboru i vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh. Připravuje  zprávu  o činnosti  školy v oblasti prevence, informující o realizovaných akcích, o účasti žáků na nich a obsahující hodnocení jejich úspěšnosti. Informace uvedené v této zprávě jsou každoročně součástí podkladů pro tvorbu výroční zprávy o činnosti školy. Pedagogům, žákům i rodičům poskytuje informace o problematice rizikového chování (sociálně patologických jevů). Spolupracuje s nízkoprahovými centry a centry prevence.

Školní psycholog poskytuje individuální poradenství pro žáky, rodiče a učitele. Poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací) jednotlivcům i třídním kolektivům. Provádí diagnostiku některých kognitivních schopností žáků, stylů učení, profesní orientace vycházejících žáků a psychosociálního klimatu tříd. Provádí také depistáže (vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) a screening poruch učení na I. stupni. Pracuje s třídním kolektivem a spolupodílí se na přípravě a realizaci preventivních programů školy. Úzce spolupracuje se všemi členy ŠPP, učitelským sborem, vedením školy a PPP.

Speciální pedagog zajišťuje odbornou speciálně pedagogickou péči o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování a jinými zdravotními postiženími (např. mentálním postižením).

Sociální pedagog zprostředkovává kontakt s rodiči, komunikuje s příslušnými institucemi, zajišťuje doučování, organizuje programy pro zlepšení vztahů ve třídě. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.